(dále jen jako „VOP“)

Všeobecné obchodní podmínky

A. Provozovatel internetového portálu:

  • Název: Jaroslav Hanuš
  • IČ: 02557401
  • Sídlo: Jánošíkova 743/14, 643 00, Brno - Chrlice
  • Zapsáno: u Magistrátu města Brna
  • Tel.: +420 773 645 716
  • E-mail: info@blejsknito.cz

(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“)

B. Obsah VOP:

I.

Definice vybraných pojmů

1. Aplikací se pro účely těchto VOP myslí počítačový program nebo webová aplikace v mobilním zařízení vytvořená Provozovatelem za účelem poskytování služeb Portálu.

2. Prodávajícím nebo Provozovatelem se pro účely těchto VOP míní Jaroslav Hanuš, IČ: 02557401, se sídlem Jánošíkova 743/14, 643 00, Brno - Chrlice

3. Kupujícím se pro účely těchto VOP míní fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s Provozovatelem uzavíraného prostřednictvím internetového Portálu www.blejsknito.cz

4. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, které Kupující umožní přístup ke Službě prostřednictvím svých přístupových údajů.

5. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP míní každý člověk, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem.

6. Kupujícím, který není spotřebitel se pro účely těchto VOP míní osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

7. Smluvními stranami se pro účely těchto VOP míní Provozovatel, a Kupující a Uživatel, kteří spolu uzavírají smlouvu prostřednictvím Portálu.

8. Portálem se pro účely těchto VOPmíní internetové rozhraní dostupné na internetové adrese blejsknito.cz sloužící Kupujícím a Uživatelům za níže uvedených podmínek.

9. Službou se rozumí elektronické úložiště dat Provozovatele dostupné prostřednictvím Portálu nebo Aplikace, a to za účelem ukládání a sdílení fotografií a textových informacích.

II.

Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti Provozovatele, Kupujícího a Uživatele v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového Portálu www.blejsknito.cz, či Aplikace. S těmito VOP má Kupující a Uživatel možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující a Uživatel odesláním své objednávky výslovně potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím, Kupujícím, Uživatelem a jejich práva a povinnosti se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dále těmito VOP.

3. Prodávající zajišťuje Kupujícímu a Uživateli trvalý přístup k těmto VOP (k dispozici vždy na Portálu).

III.

Proces uzavření smlouvy

1. Kupující učiní Provozovateli závaznou nabídku na uzavření smlouvy o poskytování služeb (objednávku) prostřednictvím interaktivního formuláře na Portálu, či elektronické pošty. Provozovatel návrh na uzavření smlouvy příjme odesláním akceptačního emailu Kupujícímu ve smyslu ust. § 1827 odst. 1.

2. Objednávka obsahuje zejména tyto informace:
− označení Služby,
− rozsah Služby
− cena za Službu,
− datum konání akce,
− kontaktní údaje Kupujícího a fakturační adresa,
− potvrzení Kupujícího, že měl možnost se s těmito VOP seznámit a že s nimi souhlasí,
− prohlášení Kupujícího o tom, že výslovně žádá Provozovatele, aby začal s poskytováním Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

3. Aktuální druhy Služeb, jejich rozsah a cena, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, jsou vždy uvedena na Portálu.

4. Kupující a Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování Služby, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky poskytování Služby. Za tímto účelem povede Provozovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob.

5. Kupující a Uživatel je povinen při uzavírání smlouvy o poskytování služeb sdělovat údaje pravdivě a úplně.

6. Provozovatel je oprávněn tyto VOP i jednotlivé návštěvní řády měnit a doplňovat. Provozovatel změnu těchto VOP zašle Kupujícímu a Uživateli na jeho emailovou adresu. Kupující a Uživatel mají právo takové změny VOP odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 14 dnů. Tyto změny jsou pro Kupující a Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného Provozovatelem.

7. Smlouva bude uložena u Provozovatele, Kupující k ní nemá přístup, případně mu bude zaslána mailem. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat správnost jím uvedených údajů. Po odeslání objednávky je lze změnit pouze se souhlasem Provozovatele.

8. Provozovatel a Kupující si výslovně dohodly, že Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit údaje sdělené Kupujícímu před uzavřením smlouvy.

9. Tato smlouva se uzavírá na dobu tří (3) měsíců od data konání akce, které Kupující uvede v objednávce. Datum konání akce lze zvolit v období do tří (3) měsíců po dni učinění objednávky Kupujícím.

10. Provozovatel je oprávněn poskytování Služby Kupujícímu jednostranně ukončit, a to výpovědí doručenou Kupujícího na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní doba činí deset (10) dní od data doručení. V případě ukončení z důvodu porušení těchto pravidel může být ukončení Služby či její dočasné znepřístupnění provedeno bez dalšího, aniž by musel být Kupující a Uživatel předem informován.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit – stornovat řádně provedenou objednávku, bude-li po odeslání objednávky zjištěno, že se plnění smlouvy stalo pro Prodávajícího nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo zjistí-li Prodávající dodatečně informace nasvědčující tomu, že Kupující nesplní některou ze svých povinností. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní výslovný souhlas.

12. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Kupujícím a Uživatelem se řídí českým právem. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

IV.

Platební podmínky

1. Na Portálu Provozovatele má Kupující možnost zvolit následující způsoby platby ceny Služby: − bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele

2. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že v případě úhrady převodem na bankovní účet, je v takovém případě Provozovatel povinen dodat Službu až po úspěšném připsání částky odpovídající celé ceně Služby na jeho bankovní účet.

3. Strany si ujednaly, že Provozovatel je povinen příslušnou platbu Kupujícího spárovat s jeho zákaznickým účtem do 48 hodin od připsání částky na účet Provozovatele.

4. Kupující dále bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že nebude-li z jeho strany úhrada ceny Služby bankovním převodem provedena do čtrnácti (14) dnů od okamžiku potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Vtakovém případě odstoupení postačuje Provozovateli učinit formou elektronické pošty na mail Kupujícího.

V.

Podmínky užití služby

1. Provozovatel v souladu se smlouvou a těmito VOP poskytuje Kupujícímu prostor na svém datovém úložišti za účelem ukládání a sdílení obrazového materiálu (pouze fotografií) a textového obsahu. Kupující se mu to za to zavazuje uhradit ujednanou cenu. Závazek Provozovatele je splněn a nárok na zaplacení celé sjednané ceny provozovateli vzniká již tím, že Kupujícímu a/nebo Uživateli umožní přístup ke Službě.

2. Kupující je oprávněn umožnit přístup k plně uhrazené Službě sjednanému počtu Uživatelů tím, že jim předá přístupové údaje. Kupující odpovídá za škodu způsobenou Uživatelem Provozovateli.

3. Poskytovatel na Portálu uvádí rozsah nabízených služeb, který může být limitován například množstvím přenesených dat, množstvím uložených dat, nebo počtem Uživatelů apod.

4. Provozovatel na Portálu uvede aktuální verze hardware a software nutných pro provoz Portálu a Aplikace. Kupující a Uživatel jsou povinni vždy používat Provozovatelem doporučenou konfiguraci hardware a software.

5. K přístupu k Portálu a k jeho Službám se vyžaduje registrace. Kupující a Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování Služeb. Náklady vzniklé Kupujícímu a Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s registrací, provozem Aplikace, Portálu a Služby (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Kupující a Uživatel sám podle svých smluv s dodavateli takových služeb.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit nebo neumožnit přístup k Aplikaci, Portálu, či Službám.

7. Provozovatel umožňuje Kupujícímu a Uživateli uložení a sdílení jím uloženého obsahu stránek (zejména fotografií, obrázků, textů), tedy poskytuje Kupujícímu a Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Za ukládaný obsah v rámci služby plně odpovídá Kupující společně a nerozdílně s Uživatelem, který jej do Služby vložil.

8. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost Kupujícího a Uživatele jeho služby. Provozovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu obsahu ukládaného nebo šířeného Kupujícím a Uživatelem v rámci Služby. V případě, že by tento obsah mohl porušit tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy Provozovatele, je Provozovatel oprávněn tento obsah smazat či zabránit jeho šíření anebo ukončit poskytování takové Služby příslušnému Kupujícímu a/nebo Uživateli.

9. Kupující a Uživatel není oprávněn Službu používat k rozesílání nevyžádaných obchodní sdělení. Dále nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení uživatelů internetu v omyl (phishing apod.).

10. Kupující a Uživatel dále nesmí v rámci Služby šířit počítačové viry a jiný závadný software a obsah. Je přísně zakázáno provádět činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby nebo provádět jiné útoky na server, na kterém je Služba provozována ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě.

11. Kupující a Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl omezovat v užívání Služby další uživatele či jinak omezoval poskytování Služby. Zejména je zakázáno server, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

12. Kupující a Uživatel tímto provozovateli prohlašuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude Službu využívat pro podnikatelskou činnost.

13. Kupující a Uživatel se zavazují, že na Portál umístí pouze obsah, ke kterému jim svědčí autorské právo, nebo mu autor takového obsahu udělil souhlas k takovému nakládání. Kupující a Uživatel prohlašuje Provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím Služby nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

14. Zakazuje se umisťovat obsah s pornografickým a rasistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné předpisy a dobré mravy. Zakázáno je jakékoliv grafické vyobrazení nahé osoby, která nedovršila 18 let.

15. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Kupujícím a/nebo Uživatelem v rámci Služby bude vůči Provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Provozovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah uložený nebo šířený Kupujícím a/nebo Uživatelem v rámci Služby, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy. Pokud má Provozovatel podezření, že obsah ukládaný a zpřístupňovaný Kupujícím a/nebo Uživatelem je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování Služeb příslušnému Kupujícímu a/nebo Uživateli ukončit, případně oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy.

16. Objem uloženého a sdíleného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru, datové propustnosti a ujednaným počtem uživatelů podle Provozovatelem nastavených parametrů. Provozovatel bude obsah Kupujícího a Uživatele uchovávat maximálně po dobu trvání smlouvy. Po uplynutí této doby bude takový obsah bez ohlášení smazán. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat Kupujícího a Uživatelů.

17. Pokud si smluvní strany neujednaly jinak, Služba se vždy poskytuje jako negarantovaná. Provozovatel si k odstranění výpadku, či vady Služby, Aplikace nebo Portálu vyhrazuje čas nejméně v délce 48 hodin. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za výpadky, či vady Služby, Aplikace nebo Portálu způsobené hardwarem a softwarem Kupujícího a/nebo Uživatele. Pokud dojde v souvislosti s takovým výpadkem nebo vadou ke vzniku újmy na straně Kupujícího nebo Uživatele, může požadovat nejvýše vrácení celé kupní ceny, kterou za Službu skutečně zaplatil.

VI.

Právo na odstoupení od smlouvy

1. Je-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Portálu), má Kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení“). Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy. Takové právo Kupující nemá v případě uvedeném v čl. VI. odst. 4 a odst. 5 těchto VOP.

2. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, je oprávněn tak učinit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy učiněným prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: info@blejsknito.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím certifikovaného provozovatele poštovních služeb na adresu Provozovatele: Jaroslav Hanuš, Jánošíkova 743/14, 643 00, Brno - Chrlice

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, je-li v jejím průběhu spotřebitelem odesláno prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to jedním ze způsobů uvedených v předchozím odstavci těchto VOP.

4. Kupujícího výslovně žádá Provozovatele, aby začal s poskytováním Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere výslovně na vědomí, že tomto případě mu nenáleží právo odstoupit od smlouvy.

5. Pokud Provozovatel dodá Kupujícímu s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, digitální obsah, který nebyl dodán na hmotném nosiči, pak Kupující nemá v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

6. Využití práva na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VOP nelze chápat jako možnost bezplatného poskytnutí Služby. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy musí Provozovateli do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě smlouvy získal. Pokud to již není možné (Služba již byla zpřístupněna Kupujícímu, či Uživateli), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

7. Dle ust. § 1833 občanského zákoníku může Provozovatel započíst na cenu, která má být Kupujícímu vrácena, snížení hodnoty vrácené Služby.

8. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Jedná se v případě smlouvy dle těchto VOP zejména o případy, kdy zboží bylo upraveno podle specifického přání spotřebitele nebo vyrobeno či upraveno pro jeho osobu, a dále v případě opravy či údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

9. Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených občanským zákoníkem, a za podmínek a způsoby tam uvedenými.

10. Formulář odstoupení od smlouvy, či doporučený dopis, či mailová zpráva musí být vždy doložená vystavenou fakturou vztahující se k danému nákupu (jako doklad o koupi) dle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

11. V případě, že Kupující oprávněně odstoupí od předmětné smlouvy, je povinen uhradit poměrnou část ceny Služby, jejímž plněním se již započalo.

VII.

Dodací podmínky

1. Služba je vždy poskytována prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Kupující a Uživatel vždy nesou náklady na připojení ke Službě dle platných ceníků jejich poskytovatelů internetového připojení.

2. Pokud při poskytování Služby vzniknou náklady, které není možné stanovit předem, je Provozovatel oprávněn vyúčtovat je Kupujícímu.

3. Cena dopravného není součástí ceny Služby.

4. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje výslovný souhlas s tím, že Služba bude poskytnuta nejdříve po úplném zaplacení dohodnuté ceny.

VIII.

Práva z vadného plnění

1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2158 až 2174 a §2615 občanského zákoníku.

2. Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Služba při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá, že v době, kdy Kupující Službu převzal:
− má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Služby a na základě reklamy jimi prováděné,
− se Služba hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se Služba tohoto druhu obvykle používá,
− Služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
− je Služba v odpovídajícím množství, míře nebo rozsahu a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. VIII. odst. 2. těchto VOP se nepoužijí: − u Služby prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
− při nedodržení návodu k použití, resp. VOP;
− vyplývá-li to z povahy Služby.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující tato práva:
− na odstranění vady opravou Služby;
− na přiměřenou slevu z ceny Služby; nebo
− odstoupit od smlouvy.

5. Kupující sdělí Provozovateli, jaké právo si dle předchozího odstavce zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující bez souhlasu Provozovatele změnit; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny Služby, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy uvedeného v čl. VIII. odst. 6. těchto VOP.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny Služby. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z ceny Služby nebo neodstoupí od smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou Služby. Neodstraní-li Provozovatel vadu Služby včas nebo vadu Služby odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z ceny Služby, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující bez souhlasu Provozovatele změnit.

7. Jeli Kupujícím spotřebitel, tak se čl. VIII odst. 5. a 6. těchto VOP neuplatní a místo toho má Kupující práva stanovená v ust. § 2169 občanského zákoníku obdobně:
− Nemá-li Služba vlastností stanovené v čl. VIII. odst. 2. těchto VOP, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady v případě odstranitelné vady. Pokud nemůže Službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Kupující v takovém případě i právo od smlouvy odstoupit.
− Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu.

8. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

9. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Služby v době 6 (šesti) měsíců od převzetí; projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Služba byla vadné již při převzetí.

10. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Služby věděl, že Služba má vadu, anebo pokud Kupující a/nebo Uživatel vadu sám způsobil.

11. Ustanovení ohledně jakosti při převzetí (ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku) se neuplatní tehdy, je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

12. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového Služby, nemůže-li Službu vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

IX.

Uplatnění a vyřízení reklamace

1. Reklamací se dle těchto VOP rozumí oznámení vady Služby ze strany Kupujícího.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady tak, že zašle oznámení o reklamaci přímo Provozovateli, a to písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla Provozovatele: info@blejsknito.cz, nebo elektronicky na emailovou adresu Jaroslav Hanuš, Jánošíkova 743/14, 643 00, Brno - Chrlice

3. V oznámení o reklamaci Kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů. Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi Služby (fakturu).

4. Kupující je povinen sdělit Provozovateli, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Provozovatele je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady Služby, která se ukáže být neodstranitelná.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení oznámení Provozovateli.

6. Provozovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do 3 (tří) pracovních dnů, případně o tom, že k rozhodnutí o reklamaci je zapotřebí odborného posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí.

7. Reklamaci, včetně odstranění reklamované vady, Provozovatel vyřídí do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

.

X.

Ochrana osobních údajů

1. Označením políčka s udělením souhlasu s těmito VOP před odesláním objednávky potvrzuje Kupující a Uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu a bez výhrad akceptuje.

2. Provozovatel oznamuje, že je správcem osobních údajů Kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu s GDPR.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Uživatele a Kupujícího, a dále výkon práv a povinností vyplývajících z jejich smluvního vztahu (ukládání a sdílení podobizen fyzických osob). Zákonným důvodempro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Provozovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

5. Provozovatel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), kdy zejména se o poskytovatele hostingu a účetních služeb. Všichni zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.

6. Provozovatel ukládá osobní údaje Kupujícího a Uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nimi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje kompletně zlikvidovány.

7. Kupující a Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

8. Kupující a Uživatel bere na vědomí, že má právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

9. Kupující a Uživatel má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10. Kupující a Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či na ní ze strany Provozovatele jakkoli plnit. 11. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické, a zároveň v listinné podobě.

12. Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

13. Provozovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies a na nich založené aplikace. Používáním webového rozhraní Portálu a Aplikace Kupující a Uživatel výslovně souhlasí s použitím zmíněné technologie.

14. Provozovatel vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

XI.

Záverečná ustanovení

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy.

2. Prodávající ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z smlouvy se spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.

3. Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 16.7.2020

V Brně dne 16.7.2020